Tuesday, October 27, 2015

Opinion and Editorial (观点和社论)

中英关系对香港“去殖”的启示 (Sino-British relations: Revelations from “decolonizing” Hong Kong)
South China Morning Post, October 27, 2015
http://www.nanzao.com/sc/opinion/150a3e3229b487e/zhong-ying-guan-xi-dui-xiang-gang-qu-zhi-di-qi-shi