Tuesday, December 08, 2015

Opinion and Editorial (观点和社论)

The two tank men
China Change, December 7, 2015
http://chinachange.org/2015/12/07/the-two-tank-men/

没有新闻自由公民监督 抗击污染之战胜算何在? (Can we win the battle against pollution without press freedom and public monitoring?)
South China Morning Post, December 8, 2015
http://www.nanzao.com/sc/national/1517c0af1244ded/mei-you-xin-wen-zi-you-gong-min-jian-du-kang-ji-wu-ran-zhi-zhan-sheng-suan-he-zai-