Wednesday, May 25, 2016

Access to Justice (司法公正)

Concern for jailed activist Guo Feixiong’s health as supporters detained
Radio Free Asia, May 24, 2016
http://www.rfa.org/english/news/china/china-guofeixiong-05242016170440.html

Related:
Guo Feixiong on Day 11 of Hunger Strike in Prison, Wife Asks President Xi Jinping to Intervene
郭飞雄狱中绝食11天,妻子吁习近平关注
Human Rights in China, May 19, 2016
EN: http://www.hrichina.org/en/press-work/case-update/guo-feixiong-day-11-hunger-strike-prison-wife-asks-president-xi-jinping
CH: http://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/guo-fei-xiong-yu-zhong-jue-shi-11tian-qi-zi-xu-xi-jin-ping-guan-zhu

Hunger Strike Relay to Support Guo Feixiong Continues
绝食声援郭飞雄
Human Rights in China, May 16, 2016
EN: http://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/jue-shi-sheng-yuan-guo-fei-xiong
CH: http://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/jue-shi-sheng-yuan-guo-fei-xiong

Save Guo Feixiong: Hunger Strike Relay Proposal
救援郭飞雄接力绝食倡议书
Human Rights in China, May 2, 2016
EN: http://www.hrichina.org/en/citizens-square/save-guo-feixiong-hunger-strike-relay-proposal
CH: http://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/jiu-yuan-guo-fei-xiong-jie-li-jue-shi-chang-yi-shu

Wife of Guo Feixiong Appeals to UN High Commissioner for Human Rights Regarding His Deteriorating Condition
张青吁联合国人权事务高级专员关注丈夫郭飞雄遭虐案
Human Rights in China, April 28, 2016
EN: http://www.hrichina.org/en/press-work/hric-bulletin/wife-guo-feixiong-appeals-un-high-commissioner-human-rights-regarding-his
CH: http://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-jian-xun/zhang-qing-xu-lian-he-guo-ren-quan-shi-wu-gao-ji-zhuan